Podcast: we say yes to electricity, we say yes to healthy environment


The electricity factories pollute the environment. We say yes to energy, we say yes to healthy enrinment. (5 students of B class: Spanidou Elpida, Moysidou Ilektra, Xatzivasiliadou Stelina, Toli Maria, Dimopoulou Konstantina)