4ο ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΤΟΣΙΤΣEΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ

Country: Greece
Grade: Preschool
Teachers
School admins


Description:

Productions

The wish

-

Participation of the 1st, 2nd, 3rd and 4th Arsakeia Tositseia Kindergartens of Ekali in the song contest “Kanto nakoustei” 2021.